AAA
Mantelzorg Begrippenlijst
Als mantelzorger kunt u te maken krijgen met allerlei begrippen en termen. Hieronder hebben wij er een aantal voor u op een rijtje gezet.
 • CJG: Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kun je terecht met al je vragen over opvoeden en opgroeien voor kinderen van 0 tot 23 jaar.
 • Jonge Mantelzorgers: Je bent een jonge mantelzorger als je onder de 25 jaar bent en opgroeit met een familielid die langdurig ziek, verslaafd, lichamelijk of geestelijk beperkt is.
 • Mantelzorger: Je bent een mantelzorger als je onbetaald zorgt voor een partner, kind of ander familielid, vriend of kennis met een chronische ziekte, psychische problemen, verslaving of beperking. Het gaat bij mantelzorg om intensieve zorg voor langer dan drie maanden en meer dan 8 uren per week.
 • Mantelzorgcompliment: Zie 'mantelzorgwaardering'.
 • Mantelzorgwaardering: Zorgt u langdurig voor een naaste? Dan wil de gemeente Zutphen u graag een blijk van waardering geven. Ieder jaar wordt deze opnieuw ingevuld.
 • NAH: Dit staat voor 'Niet Aangeboren Hersenletsel' (zie voor meer informatie hoofdstuk 5).
 • PGB: PGB staat voor 'Persoonsgebonden Budget'. Dit PGB kunnen mensen met een chronische ziekte of beperking toegekend krijgen, zodat ze zelf de zorg kunnen inhuren die zij nodig hebben.
 • Respijtzorg: Respijtzorg wordt ook wel vervangende zorg genoemd. De mantelzorger kan iemand of een organisatie inschakelen om hem/haar te ontlasten.
 • Sociaal werk: De sociaal werkers van Perspectief Zutphen staan in uw wijk klaar voor allerlei hulpvragen.
 • Thuiszorg: Thuiszorg is verzorging en verpleging die bij cliënten thuis wordt geleverd. De thuiszorg behoort tot de extramurale gezondheidszorg of eerstelijns gezondheidszorg. Ze levert verschillende soorten dienstverlening. De belangrijkste zijn verpleging, kraamzorg, huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging, gespecialiseerde verzorging/verpleging.
 • Wijkverpleging: Onder wijkverpleging valt verpleging die u thuis krijgt.
 • Wlz: De Wet langdurige zorg (Wlz) betaalt alleen de zorg voor mensen die altijd veel zorg en begeleiding nodig hebben. Dit zijn vaak mensen die in een instelling wonen. Maar het kunnen ook mensen zijn die bij ouders wonen. Mensen die zelfstandig wonen met begeleiding. Of mensen die met meerdere mensen in een woonvorm wonen. Het is wel een plek waar altijd begeleiding is.
 • Wmo: De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.
 • Zorg: Onder 'zorg' verstaan we alle mogelijke zorg. Zowel lichamelijke als geestelijke/psychiatrische zorg.
 • Zorg in natura: Bij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de verzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.